chu thiện tsonline – Đọc thú vị

Hãy cùng tham khảo ngay tổng hợp tất cả các Pet Thủy chuyển sinh 1 và 2 cùng vị trí tìm kiếm và thu phục những võ tướng này ở đâu trong TS Online Mobile nhé.

Lưu ý:

    Để tìm kiếm dễ dàng hơn, trên PC hãy dùng lệnh Ctrl + F và đánh tên tướng/pet của mình cần tìm vào là ra ngay.

Lv 167 – KT Lục Tốn – Nơi thu phục: Quest Lục Tốn và Văn chủng sáchLv 145 – Kimtỏa của CH – TTinh Chân Mật – Nơi bắt: Khổng Tước Đài – Diệp ThànhLv 141 – KT Quản Lộ – Nơi bắt: Quán trọ Lạc DươngLv 137 – Tôn Kiên – Nơi bắt: Rừng Vinh Dương – Việt ChâuLv 135 – Tăng Già Bà La – Nơi bắt: Quest nghề HiệpLv 135 – KT Tôn Sách – TTinh Tôn Sách – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 135 – KT của Chu Du – TTinh Chu Du – Nơi bắt: Kiến Nghiệp thànhLv 134 – KT Thái Thi Từ – TTinh TháiSửTừ – Nơi bắt: Nguyên Khẩu Bến Lò – Từ ChâuLv 131 – KT Mễ Nã – Nơi bắt: Động Hải Tặc – Ngụy QuốcLv 129 – KT Cam Ninh – Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại – Kinh BắcLv 128 – KT TôngThếLâm – Nơi bắt: Thành Từ Châu – Từ ChâuLv 126 – Ma Cổ La – Nơi bắt: Quest khổng tước công chủLv 126 – KT Sa Ma Kha – TTinh Sa Ma Kha – Nơi bắt: Bộ Lạc Dinh Môn Sơn – Kinh NamLv 126 – KT Điêu Thuyền – TTinh Đ Thuyền – Nơi bắt: Thành Trường An- Quan TrungLv 124 – Hiền Vương – TTinh THVương – Nơi bắt: Hung Nô – Bình ChâuLv 123 – KT Trương Chiêu – TTinh Trương Chiêu – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 122 – KT Tôn Thiệu – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 122 – KT của Lữ Mông – TT Lữ Mông – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 120 – KT Phạm Hùng – Nơi bắt: Lâm Ấp – Lĩnh NamLv 120 – KT Châu Thái – Nơi bắt: Phế Thuyền Thái Hồ – Dương ChâuLv 119 – KT BàoTamNương – Nơi bắt: Bào Gia Trang – Kinh NamLv 118 – Trương Hoành – TTinh TrHoành – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 117 – KT Hoàng Khai – TTinh Hoàng Cái – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 116 – Hứa Thiệu – TTinh Hứa Thiệu – Nơi bắt: Thành Bình Nguyên – Dự ChâuLv 114 – KT Bộ Độ Cân – Nơi bắt: Bộ Lạc Đông Tiên Ti – Mông CổLv 113 – KT Dương Phụ – Nơi bắt: Thôn Ký Huyện – Lương ChâuLv 112 – KT của Lỗ Túc – TTinh Lỗ Túc – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 111 – KT BB.Ðịa Qua – Nơi bắt: Thành Phù Nam – Lĩnh NamLv 111 – KT Tào Nhân – TTinh Tào Nhân – Nơi bắt: Thành Hứa Xương – Việt ChâuLv 111 – Tôn Dực – TTinh Tôn Dực – Nơi bắt: Sơn Động Dư Khang – Dương ChâuLv 110 – KT Trương Bửu – TTinhTrươngBảo – Nơi bắt: Hang Cự Lộc – Dự ChâuLv 109 – KT Lưu Ba – TT Lưu Ba – Nơi bắt: Thành Đô – Ích ChâuLv 108 – Hứa Tịnh – Nơi bắt: Thành Đô – Ích ChâuLv 106 – KT Trương Phấn – TTinh Tr Phấn – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 105 – Kỷ Linh – TTinh Kỷ Linh – Nơi bắt: Thành Thọ Xuân – Từ ChâuLv 105 – KT CôngTônDương – TTinh CTDương – Nơi bắt: Quest Sơ chiến hợp phìLv 104 – Quảng Nguyên – TTinh TQNguyên – Nơi bắt: Thành Giang Linh – Kinh BắcLv 103 – KT Tôn Kiểu – TT Tôn Kiểu – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 102 – KT Toàn Tống – Nơi bắt: Nhu Tu Trại – Dương ChâuLv 102 – KT Từ Thịnh – TTinh Tử Thịnh – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 102 – KT Hồ Tống – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 101 – Tổ Mậu – TTinh Tổ Mậu – Nơi bắt: Rừng Vinh Dương – Việt ChâuLv 101 – KT Thị Uy – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 100 – KT TháiSửHưởng – Nơi bắt: Thành Phiên Ngu – Giao ChâuLv 099 – KT Ti Di Hô – TTinh Ti Di Hô – Nơi bắt: Ngụy QuốcLv 098 – Trần Vũ – TTinh Trần Vũ – Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại – Kinh BắcLv 098 – KT Quan Trạch – TTinh HámTrạch – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 098 – Cát Cẩn – TTinh G C Cẩn – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 097 – KT Hàn Toại – TTinh Hàn Toại – Nơi bắt: Thành Trường An – Quan TrungLv 096 – KT Dương Hoằng – TTinh D Hoàng – Nơi bắt: Quest: Đại chiến vu đàiLv 095 – KT Linh Thống – TTinh LăngThống – Nơi bắt: Gate từ Kinh Bắc sang Dương ChâuLv 095 – KT Quách Tỷ – TTinh Quách Kỷ – Nơi bắt: Thành Lạc Dương – Việt ChâuLv 095 – KT Tôn Lang – TT Tôn Lang – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 094 – KT Chu Thiện – TTinh Chu Thiện – Nơi bắt: Quest Tiệt Giang đoạt A Đẩu

Lv 093 – Chu Hoàn – TTinh Chu Hoàn – Nơi bắt: Thành Hội Mao – Dương ChâuLv 093 – KT Tôn Du – TTinh Tôn Du – Nơi bắt: Gate Kinh Bắc sang Dương ChâuLv 093 – KT Trương Thừa – TT Trương Thừa – Nơi bắt: Thành Ngô Quận – Dương ChâuLv 092 – KT Sĩ Hữu – Nơi bắt: Gate từ Giao Châu sang Dương ChâuLv 091 – KT Chu Nhiên – TTinh ChuNhiên – Nơi bắt: Thành Hội Mao – Dương ChâuLv 091 – KT Tôn Thiều – TT Tôn Thiệu – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 091 – Văn Sính – TTinh Văn Sính – Nơi bắt: Diệp Thành – Dự ChâuLv 090 – KT Trương Huân – Nơi bắt: Thọ Xuân – Từ ChâuLv 090 – KT Tôn Hoán – TT Tôn Hoán – Nơi bắt: Trại Nhu TuLv 087 – KT Ngô Phạm – Nơi bắt: Thôn Vĩnh Linh – Dương ChâuLv 085 – KT Thái Mạo – TTinh Thái Mao – Nơi bắt: Thành Lan Dương – Kinh BắcLv 084 – KT Đổng Tập – TTinh Đổng Tập – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 084 – KT Lữ Đại – Nơi bắt: Thành Hội Mao – Dương ChâuLv 083 – KT Tr.Huyển – Nơi bắt: Tào Ngụy Trại – Kinh BắcLv 083 – KT Hoàng Bỉnh – Nơi bắt: Trại Nhu TuLv 083 – KT NguPhiên – TTinh NguPhiên – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 082 – KT Chu Tuấn – Nơi bắt: Thủy Quan Giao Châu – Kinh NamLv 082 – KT Tiên Vu Đơn – Nơi bắt: Ba Khâu TrạiLv 082 – KT Cát Bình – TT Cát Bình – Nơi bắt: Quest Đại Phá Lưu BịLv 081 – KT Hạ Tề – TTinh Hạ Tề – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 080 – KT Trình Tư – Nơi bắt: Đông Ngô Thủy Trại – Kinh BắcLv 078 – KT Ngô Sán – TTinh NgôSán – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 076 – KT Tưởng Khăm – TTinh TưởngKhâm – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 076 – KT Đinh Phụng – TTinhĐinhPhụng – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 076 – KT Nhan Liên – Nơi bắt: Quest Sinh con như Tôn Trọng MưuLv 076 – KT Hiểu Trợ – Nơi bắt: Quest Sinh con như Tôn Trọng MưuLv 075 – KT Lạc Thống – TTinh Lạc Thống – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 075 – KT Diêm Tượng – Nơi bắt: Y Nhị Thủy Động – Từ ChâuLv 073 – KTTrương Ôn – TTinh TrươngÔn – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 070 – KT Đại Hồng – Nơi bắt: Mạng Thạch Sơn – Từ ChâuLv 069 – KT Trình Bỉnh – TTinh TrìnhBỉnh – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 068 – KT Toàn Nhu – TTinh Toàn Nhu – Nơi bắt: Dư Thiệu Triệu Trạc – Dương ChâuLv 068 – KT Lục Tích – TT Lục Tích – Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp – Dương ChâuLv 047 – Vương Xán – Nơi bắt: Thành Hứa Xương – Việt ChâuLv 047 – KT Quách Đại – Nơi bắt: U ChâuLV 006 – KT Cửu Sỏi – Nơi bắt: Quảng trường Trác Quận 

Nguồn: diendan.tsonlinevn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *